Serviceovereenkomst van Botin (Azië) Limited
Welkom bij Botin (Azië) Limited!
Voordat u de Overeenkomst accepteert, wordt u geacht de volledige inhoud van de Overeenkomst grondig te lezen en de voorwaarden ervan volledig te kennen, met name beperkende clausules of uitzonderingen. Beperkende clausules of uitzonderingen zijn vetgedrukt of gemarkeerd in andere vormen om uw aandacht te trekken. Neem in geval van twijfel over de voorwaarden van de Overeenkomst contact op met de relevante zakelijke afdeling van Botin (Asia) Limited. U mag de service niet gebruiken voordat u alle voorwaarden van de Overeenkomst, relevante overeenkomsten en regels, enz. hebt gelezen en geaccepteerd. Zodra u "Akkoord en de Overeenkomst indienen" selecteert (zie registratiepagina voor gedetailleerde bewoordingen) en de registratieprocedure voltooit , of u gebruikt de service in welke vorm dan ook, wordt geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de beperking van de bovenstaande Overeenkomst en regels. In geval van schending van de Overeenkomst heeft Botin (Asia) Limited het recht om de service eenzijdig voor u te beperken, op te schorten of te beëindigen, en heeft het het recht om uw relevante verantwoordelijkheden te onderzoeken.
De Serviceovereenkomst (hierna "de Overeenkomst" genoemd) wordt ondertekend door u en Botin (Asia) Limited. Het omvat (maar is niet beperkt tot) Botin (Asia) Limited Privacybeleid en andere inhoud. In geval van wijziging zal Botin (Asia) Limited door middel van de gelicentieerde software een bericht sturen zonder verdere kennisgeving. Na aankondiging worden de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch onderdeel van de Overeenkomst, zonder verdere kennisgeving aan u voor uw toestemming. In geval van bezwaar tegen dergelijke relevante wijzigingen, stop dan met het gebruik van de service van Botin (Asia) Limited; als je het blijft gebruiken, wordt aangenomen dat je geen bezwaar hebt tegen de gewijzigde regels en ermee instemt je eraan te houden.
I. Definities van termen
1.1 Gelicentieerde software verwijst naar een softwaresysteem ontwikkeld door Botin (Asia) Limited, gedownload en geïnstalleerd en toegepast in gespecificeerde mobiele systeemterminals.
1.2 Diensten verwijzen naar diensten die voor u worden geleverd door Botin (Asia) Limited en haar leveranciers. U kunt dergelijke diensten gebruiken op de mobiele terminal met de gelicentieerde software.
II. Dienst
2.1Botin (Asia) Limited biedt u intelligente beheerservices voor levensapparatuur, op basis waarvan u via de Botin (Asia) Limited Control toegang krijgt tot de intelligente terminals op Botin (Asia) Limited en het slimme platform van zijn leveranciers, en een koppeling tussen intelligente apparatuur kunt realiseren . De inhoud van de dienst omvat intelligent apparatuurbeheer, scène-interlinking en analyserapport, enz. Dergelijke functies kunnen worden geoptimaliseerd of aangepast op basis van veranderingen in de eisen van gebruikers of het oordeel van de dienstverlener, en de levering van diensten kan worden opgeschort als gevolg van regelmatig en onregelmatig onderhoud.
III. Reikwijdte van de dienst
3.1 Voer de bedrijfsnaam in die u het recht geeft om het product op basis van deze software te gebruiken.
3.2 Het is verboden om het product in welke vorm dan ook in licentie te geven, te verkopen, te leasen, over te dragen, uit te geven of het product voor andere commerciële doeleinden te gebruiken. 3.2 Vanwege beperkingen op het software-aanpassingsplatform en de terminals, kunt u de gelicentieerde software alleen gebruiken in het geautoriseerde systeemplatform en de terminal; als u de gelicentieerde software op andere eindapparatuur installeert, kan dit uw hardware- of softwarefunctie beschadigen.
3.3 U erkent dat de gelicentieerde software alleen mag worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en dat installatie, toepassing en uitvoering van de gelicentieerde software verboden is. Indien een dergelijke commerciële operatie noodzakelijk is, zal voorafgaande schriftelijke toestemming en toestemming van Botin (Asia) Limited worden verkregen.
3.4 Botin (Asia) Limited en haar leveranciers kunnen de gelicentieerde software of relevante functies van tijd tot tijd wijzigen, upgraden of overdragen, en kunnen nieuwe functies of diensten toevoegen aan het gelicentieerde softwaresysteem. Als er geen aparte overeenkomsten zijn met voornoemde nieuwe functies of diensten, heb je recht op de bijbehorende functies en diensten, die ook onder de Overeenkomst vallen.
3.5 U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit en wettigheid van de invoergegevens en de wettigheid van de manier waarop u de gegevens verkrijgt, en u maakt van tijd tot tijd een back-up van gegevens en informatie. U draagt ​​alle risico's voor beschadiging en verlies van dergelijke informatie.
3.6 U dient uw rekeningnummer en wachtwoord correct te bewaren. In het geval van een veiligheidslacune voor uw account (inclusief maar niet beperkt tot bekendmaking van het gebruikerswachtwoord), dient u Botin (Asia) Limited tijdig op de hoogte te stellen, en Botin (Asia) Limited zal u helpen bij het nemen van relevante maatregelen. Anders wordt al het gedrag met betrekking tot uw account door u overgenomen en draagt ​​u alle verantwoordelijkheden.
IV. Een derde partij
4.1 U erkent dat bepaalde diensten van Botin (Asia) Limited en haar leveranciers gebaseerd zijn op software of diensten geleverd door een derde partij. Een dergelijke service is ingesteld om uw aanvraag te vergemakkelijken en de noodzakelijke wettelijke toestemming wordt verkregen van de derde partij.
4.2 Het product bevat bepaalde informatie en diensten van de derde partij.Botin (Asia) Limited en haar leveranciers hebben geen controle over en dragen geen verantwoordelijkheid voor informatie en diensten van de derde partij.
4.3 U erkent dat Botin (Asia) Limited en haar leveranciers niet kunnen garanderen dat de gelicentieerde software altijd dergelijke diensten gebruikt of bevat, of dat andere software die door dezelfde derde partij wordt geleverd in de toekomst zal worden gebruikt. Evenzo kan het soortgelijke diensten gebruiken die door een andere derde partij worden geleverd. Op aanvraag zijn de voornoemde bijbehorende software of diensten onderworpen aan deze Overeenkomst.
V. Servicetoepassingsnorm
5.1 U zult de gelicentieerde software op een normale manier gebruiken. De volgende manieren zijn in strijd met de toepassingsnorm:
1) computervirussen, wormen, kwaadaardige codes of software uitgeven of delen die het computersysteem of de gegevens opzettelijk beschadigen of wijzigen;
2) Verzamel informatie of gegevens van andere gebruikers zonder toestemming, bijvoorbeeld e-mailadres en dergelijke;
3) Het product op een automatische manier kwaadwillig gebruiken, waardoor de server overbelast wordt, of de webserver- en netwerkverbindingen in andere vormen worden verstoord of beschadigd.
4) Poging om zonder toestemming servergegevens of communicatiegegevens van het product te bezoeken;
5) De productietoepassing verstoren of beschadigen door andere gebruikers.
5.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:
1) Botin (Asia) Limited bepaalt of u al dan niet betrokken bent bij het overtreden van de bovenstaande normen, en schorst of beëindigt uw aanvraaglicentie op basis van de resultaten van de vaststelling of neemt andere beperkingen in overeenstemming met overeenkomsten.
2) Botin (Asia) Limited zal direct informatie verwijderen die in strijd is met de wet, of de wettelijke rechten van anderen schendt, of in strijd met de overeenkomst die door u is afgegeven bij het gebruik van de gelicentieerde software.
3) Als een derde partij schade lijdt als gevolg van uw schending van de toepassingsnormen, draagt ​​u onafhankelijk in uw naam de wettelijke verantwoordelijkheid en beschermt en vrijwaart u Botin (Asia) Limited tegen verliezen of extra kosten die daaruit voortvloeien. Anders heeft Botin (Asia) Limited het recht om schadevergoeding te vorderen.
4) Als Botin (Asia) Limited en zijn leveranciers verlies lijden als gevolg van uw schending van de relevante wetten of de Overeenkomst, dient u Botin (Asia) Limited en haar leveranciers te vergoeden voor verliezen en (of) kosten die daaruit voortvloeien.
VI. Informatie Inhoud Standaard
6.1 U belooft dat u geen handeling zult verrichten die in strijd is met wetten of ongepast gedrag door gebruik te maken van de service. Dergelijke handeling en gedrag omvat (maar niet beperkt tot):
6.1.1 Het uploaden, overdragen of delen van informatie met een van de volgende inhoud:
1) Zich verzetten tegen de in de Grondwet vastgelegde grondbeginselen;
2) Staatsveiligheid in gevaar brengen, staatsgeheim onthullen, staatsmacht ondermijnen en staatseenheid saboteren;
3) Schadelijke staatseer en voordeel;
4) Het aanzetten tot nationale haat en discriminatie en het saboteren van de nationale eenheid;
5) Het vernietigen van het religieuze beleid van de staat en het bepleiten van ketterij en feodalistisch bijgeloof;
6) Het verspreiden van geruchten, het verstoren van de sociale orde en het vernietigen van sociale stabiliteit;
7) Het verspreiden van obsceniteit, porno, gokken, geweld, moord en terreur of het aanzetten tot een misdaad;
8) Anderen beledigen of belasteren en inbreuk maken op de wettelijke rechten en belangen van anderen;
9) Met inhoud van schijnvertoning, oplichting, schade, bedreiging, inbreuk op de privacy van anderen, intimidatie, inbreuk, laster, grofheid, onfatsoenlijkheid of moreel weerzinwekkende inhoud;
10) Andere inhoud bevatten die is beperkt of verboden door toepasselijke wetten, voorschriften, regels, bepalingen en andere wettelijke normen.
VII. Privébeleid en gegevens
7.1 Het is van cruciaal belang voor Botin (Asia) Limited om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Botin (Asia) Limited stelt Botin (Asia) Limited Privacybeleid op, waarin inhoud met betrekking tot eigendom en bescherming van intellectueel eigendom, verzameling, gebruik, delen, opslag en bescherming, enz. van uw informatie wordt bekendgemaakt. U wordt aangeraden het privacybeleid van Botin (Asia) Limited grondig te lezen.
VIII. Uitzonderingsclausules
8.1 Tenzij anders aangegeven in wet- en regelgeving, zal Botin (Asia) Limited zijn best doen om de veiligheid, validiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gelicentieerde software en betrokken technologieën en informatie te waarborgen, maar Botin (Asia) Limited kan niet hetzelfde garanderen. als gevolg van beperking door beschikbare technologieën tegenwoordig.
8.2 U begrijpt dat Botin (Asia) Limited geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte verliezen veroorzaakt door overmacht en verzuim van een derde partij.
8.3 U bent verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of incidenteel of indirect letsel veroorzaakt door of gerelateerd aan een van de volgende ongevallen: 1) Een derde partij gebruikt de gelicentieerde software of wijzigt uw gegevens zonder toestemming; 2) Uitgaven en verliezen veroorzaakt door het gebruik van de gelicentieerde software; 3) Uw misverstand over de gelicentieerde software; 4) Andere verliezen in verband met gelicentieerde software veroorzaakt door redenen die niet aan Botin (Asia) Limited kunnen worden toegeschreven.
8.4 Alle andere gelicentieerde software-afgeleide software die niet is ontwikkeld en vrijgegeven door Botin (Asia) Limited of de ontwikkeling en vrijgave niet zijn verleend door Botin (Asia) Limited, is illegale software. Het downloaden, installeren en gebruiken van dergelijke software kan onvoorspelbare risico's met zich meebrengen. Botin (Asia) Limited is vrij van wettelijke verantwoordelijkheden en geschillen die daarin ontstaan ​​en Botin (Asia) Limited heeft het recht om de applicatielicentie en/of andere diensten op te schorten of te beëindigen.
8.5 U bent geïnformeerd dat het gebruik van Botin (Asia) Limited en het slimme platform van zijn leverancier betrekking heeft op internetservice, die kan worden beïnvloed door onstabiele factoren in alle links. Hoewel Botin (Asia) Limited vrijwaringsmaatregelen heeft genomen, kan de service worden opgeschort, beëindigd, vertraagd, last hebben van toepassingsbeperkingen of toepassingsfouten als gevolg van inherente defecten van internet en e-communicatie, evenals factoren buiten de redelijke controle van een partij bij de Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, terroristische aanslag, pest, natuurrampen, oproer, terminalvirus, hackeraanval, netwerkfout en terminalfout). U stemt er hierbij mee in de voorgaande risico's te dragen en gaat ermee akkoord dat Botin (Asia) Limited vrij is van enige verantwoordelijkheid wanneer de normale werking van services wordt beïnvloed door het optreden van de voorgaande risico's.
IX. Beëindiging van de overeenkomst en schending van de overeenkomst
9.1 U dient te begrijpen dat u de gelicentieerde software zult gebruiken in overeenstemming met het autorisatiebereik, het intellectuele eigendom van de software en inhoud in de software zult respecteren en verplichtingen zult nakomen volgens de Overeenkomst wanneer u de diensten van Botin (Asia) Limited gebruikt. Botin (Asia) Limited zal de toepassingslicentie beëindigen als u de Overeenkomst wezenlijk schendt.
9.2 Uw toepassing van de software is afhankelijk van ondersteunende diensten die worden geleverd door aan Botin (Asia) Limited gerelateerde bedrijven. Schending van voorwaarden, overeenkomsten, regels, aankondigingen en andere relevante voorschriften van Botin (Asia) Limited en zijn gelieerde bedrijven kan leiden tot storingen bij normaal gebruik van gelicentieerde software, in welk geval Botin (Asia) Limited het recht heeft om de toepassingslicentie te beëindigen , of maatregelen nemen om uw toepassingslicentie of andere rechten en belangen die worden beheerd door Botin (Asia) Limited te beperken, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, inclusief opschorting of beëindiging van uw toepassingslicentie.
9.3 In geval van schending door u van de Overeenkomst of andere overeenkomsten die zijn ondertekend met Botin (Asia) Limited, hebben Botin (Asia) Limited en haar leveranciers het recht om de gerelateerde bedrijven op de hoogte te stellen en hen te verplichten beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van uw rechten en belangen, inclusief het verplichten van verbonden bedrijven om het leveren van een deel of het geheel van diensten voor u op te schorten of te beëindigen, en om wettelijk uw schending van de overeenkomst aan te kondigen op websites die door hen worden beheerd of feitelijk worden beheerd.
9.4 De gelicentieerde software wordt gedownload van het downloadplatform en u dient zich te houden aan de bepalingen van het downloadplatform, het systeemplatform en de fabricage van de terminal op toepassingswijzen en beperkingen van de gelicentieerde software. Als de bovengenoemde derde partij bevestigt dat u de overeenkomst schendt en Botin (Asia) Limited en zijn leverancier moeten worden behandeld, kan Botin (Asia) Limited uw applicatielicentie op verzoek van de derde partij beëindigen.
9.5 Wanneer de toepassingslicentie afloopt, moet u stoppen met het gebruik van de gelicentieerde software en alle kopieën vernietigen.
9.6 U moet alle verantwoordelijkheden voor vergoedingen dragen als Botin (Asia) Limited en andere gebruikers verliezen lijden die zijn veroorzaakt door uw schending van de voorwaarden in de Overeenkomst.
X. Toepasselijke wetten en scheidbaarheid
10.1 Op de werking, uitleg, wijziging, uitvoering en geschillenbeslechting van de Overeenkomst is het recht van de Volksrepubliek China van toepassing. Als er geen relevante wet- en regelgeving beschikbaar is, wordt verwezen naar algemene internationale handelspraktijken en (of) industriële praktijken.
10.2 Geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Overeenkomst kunnen door u en Botin(Asia) Limited worden beslecht door middel van vriendelijke onderhandelingen of worden voorgelegd aan de People's Court of ROOM 3905,39/F., SINGGA COMMERCIAL CENTRE, 148 CONNUGHT ROAD WEST, HONGKONG, waar de Overeenkomst is getekend voor arbitrage.
10.3 Wanneer een voorwaarde van de Overeenkomst door de People's Court als ongeldig wordt beoordeeld, heeft dit geen invloed op de effectiviteit van andere voorwaarden of een deel daarvan, en zullen u en Botin (Asia) Limited de geldige voorwaarden te goeder trouw uitvoeren.
10.4 De overeenkomst is ondertekend in ROOM 3905,39/F., SINGGA COMMERCIAL CENTRE, 148 CONNIGHT ROAD WEST, HONGKONG.